2018-07-21     Danieli, Wawrzyńca, Wiktora        
Strona główna -> ŚWIETLICA -> Regulamin naboru do świetlicy

REGULAMIN NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

OBOWIĄZUJĄCY

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. bł. ks. JERZEGO POPIEŁUSZKO W ŚWINIARSKU

na rok szkolny 2017/2018

 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, którą należy złożyć w świetlicy szkolnej do 8 września 2016r.

2. Kartę zgłoszenia można pobrać u nauczyciela świetlicy, w sekretariacie szkoły w dniu 4 września b.r. szkolnego lub ze strony internetowej szkoły. POBIERZ>>>

3. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów, dziecko nie zostanie przyjęte do świetlicy szkolnej, ewentualne przyjęcie nastąpi w przypadku wolnych miejsc.

4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas 0–VI. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a)  obojga rodziców pracujących,

b)  rodziców samotnie wychowujących dzieci.

5.   Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania na świetlicę.

6.  Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem świetlicy.

7. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 04 września, a kończy w dniu zakończenia roku szkolnego.

8.  Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły.

Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

a)  Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba

b)  2 nauczycieli świetlicy

9.   W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

10. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.

11. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

12.  Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do dnia 15.09.2017 r.

Regulamin naboru dzieci do świetlicy szkolnej oraz Regulamin świetlicy zgodne 
są ze Statutem Szkoły Podstawowej  im. ks. Jerzego Popiełuszko w Świniarsku.

Obowiązuje od dnia 04 września 2017 r.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska