2018-02-22     Małgorzaty, Marty, Nikifora     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    

Informacja dla rodziców

 

W dniu 05.02.2018 r. (poniedziałek) odbędzie się

obowiązkowe zebranie dla Rodziców tylko następujących klas:

 

·      kl. III Szkoły Podstawowej o godz. 17.00 w sali nr 19

 

·      kl. III gimnazjum o godz. 17.15 w sali nr 18

oraz

·      Rady Rodziców o 17.30 w sali nr 19

 

 

 

 


 

W dniu 18.01.2018 r. (czwartek) odbędzie się

obowiązkowe zebranie dla Rodziców kl. I-VII i II-III G

 

 

godz. 17.00 – 17.30 – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami klas I – VII

 do godz. 18.00 – dyżur nauczycieli

godz. 17.30 – 18.00 – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami klas II – III G


 

 do godz. 18.30 – dyżur nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zebranie z Rodzicami

W dniu 15 września 2014 r. odbyły się zebrania Rodziców z wychowawcami klas 0-VI i I-III gimnazjum oraz Dyrektorem szkoły. Wychowawcy klas zapoznali Rodziców m. in. z najważniejszymi dokumentami (wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, PZO, zasady usprawiedliwiania nieobecności, kryteria ocen zachowania, warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania), poinformowali o nowej formule sprawdzianu, zapoznali z warunkami i formami dostosowania sprawdzianu/egzaminu do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie kształcenia specjalnego i uczniów chorych lub niesprawnych czasowo, przekazali informacje o harmonogramie przyznanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, poinformowali o zaproponowanych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015, w kl. II G -  poinformowali o harmonogramie projektu edukacyjnego oraz przekazali informacje ważne dla  poszczególnych klas. Wybrano także Rady Oddziałowe oraz kandydata do Rady Rodziców.

Na zebraniu ogólnym z Rodzicami Dyrektor poruszył mi. in. sprawy bezpieczeństwa uczniów i odpowiedzialności Rodziców za wychowanie dzieci. Przypomniał także o konieczności kontrolowania „czasu wolnego” swoich dzieci szczególnie tego, który spędzają przed komputerem oraz o zasadach korzystania z telefonów komórkowych na terenie  szkoły. Dyrektor poinformował Rodziców o bogatej bazie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę. Zaprosił Rodziców do współpracy z nauczycielami i Dyrekcją, do zaangażowania się w życie szkoły, podkreślając jak ważne są prawidłowe relacje między wszystkimi podmiotami zajmującymi się kształceniem i wychowaniem uczniów. Przypomniał także o stronie internetowej szkoły, na której można znaleźć wiele interesujących informacji dotyczących życia szkoły oraz wzorów potrzebnych dokumentów.              

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska