2019-01-16     Mascelego, Walerii, Włodzimierza     "Ktoś, kto sam serca w sobie nie pielęgnował, na próżno będzie o nie kołatał u innych" - Gabriela Zapolska    

 

 >>>>> POBIERZ_Lista osób zakwalifikowanych

 >>>>> POBIERZ_karta_informacyjna.doc

>>>>>POBIERZ_KARTA_ZGŁOSZENIOWA.doc

>>>>>POBIERZ_regulamin.doc

 

 

Informacja dla Rodziców

 

W dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 17.15 odbędzie się obowiązkowe zebranie rodziców uczniów kl. IV z wychowawcami klas oraz pracownikami PPPP w Nowym Sączu na temat „Trudności wynikające  z przekroczenia progu szkolnego uczniów w klasie 4”.


 

 


KOLONIA

Ustka 18-29 sierpnia 2018r.

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników zaprasza dzieci na kolonię wakacyjną w Ustce (nad Morzem Bałtyckim)

 

Szczegóły <<<pobierz>>>

 

 

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWINIARSKU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez SP w Świniarsku jest: Dyrektor – mgr Paweł Łabuda

2)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest Kinga Bołoz

3)    Administrator danych osobowych - Dyrektor – PŁ - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

4)    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. 

5)    Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać
się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8)    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SP w Świniarsku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  

 


Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

 

            Zgodnie  z Uchwałą XLIII/726/20163 Rady Gminy Chełmiec w sprawie: przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Chełmiec przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla uczniów z terenu gminy Chełmiec.

 

O Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który:

a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,

b) wyróżnił się poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I - VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.

 

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły najpóźniej do 25 maja 2018 r. (piątek) lub w Urzędzie Gminy Chełmiec do dnia 1 czerwca 2018 r.

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Fundacja Nowa Galicja realizuje projekt pn. Organizacja zajęć prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona Sądecka mający na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska oraz zachowań prozdrowotnych społeczności lokalnej.

Zadanie realizowane jest  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Planowane do przeprowadzenia zajęcia:

1. Zajęcia teoretyczno -  warsztatowe dla dzieci z zakresu zdrowego odżywiania i edukacji prozdrowotnej

- tematyka zajęć: Zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać/ Czystość to zdrowie/Jemy to co zdrowe/ Aktywnie spędzamy czas wolny

2. Zajęcia teoretyczno - warsztatowych dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania i edukacji prozdrowotnej

- tematyka zajęć: Żywność i żywienie dla mojej rodziny/ ekologia w moim domu

3. Zajęcia dla dzieci z zakresu ochrony środowiska i edukacji prośrodowiskowej

- tematyka zajęć: Jak chronić nasze środowisko/ Woda – jak ją oszczędzać / przyczyny zanieczyszczeń środowiska / rośliny i zwierzęta występujące w naszym regionie te chronione i te zagrożone gatunki/

4. Zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego

- 10 treningów  po 1 godzinie zegarowej każdy – dla każdej grupy (10 h /grupę)

- liczba uczestników: 45 dzieci i młodzieży,

- tematyka zajęć: zasady gry w tenisa oraz nauka gry od podstaw

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres mailowy: biuro@fundacjanowagalicja.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nowa Galicja, Librantowa 248, 33-300 Nowy Sącz

Rekrutacja przeprowadzona będzie w okresie 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.fundacjanowagalicja.pl oraz w siedzibie  LGD „KORONA SĄDECKA”

ul. Papieska 2,  33-395 Chełmiec w godzinach pracy urzędu gminy.

 

Formularz zgłoszeniowy dorośli <<<pobierz>>>

Formularz zgłoszeniowy dzieci <<<pobierz>>>

Regulamin rekrutacji w projekcie_grantowym <<<pobierz>>>

 

 


 

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Świniarsku

na Dzień Otwarty w klasach 0-III,

w dniu 16 marca 2018r., godzina 16.30

 

 

Harmonogram spotkania:

  1. Powitanie przybyłych uczestników przez Dyrektora Szkoły Pana Pawła Łabudę.
  2. Przedstawienie pt. „Witaj Wiosno” przygotowane przez dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką Anny Janur i Elżbiety Konstanty.
  3. Zajęcia dla dzieci umożliwiające zapoznanie się z pomieszczeniami edukacji wczesnoszkolnej oraz z nauczycielami pracującymi w klasach 0-III.

·         sala nr 2 zajęcia muzyczno-taneczne; prowadząca Maria Szałasz, Ewa Jonakowska-Żal

·         sala nr 4 zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej; prowadząca Edyta Szczygieł, Anna Łatka

·         sala nr 6 zajęcia origami; prowadząca Bożena Potoczek, Monika Ledniowska 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych

 „Jedność serc”

 

Pragniemy poinformować, iż w sierpniu bieżącego roku udało nam się założyć Fundację „Jedność serc”, która swym działaniem będzie obejmowała wspieranie inicjatyw społeczno – gospodarczych  na rzecz szkoły i społeczności lokalnej (np. wspieranie rozwoju szkół; promowanie talentów uczniów i ich osiągnięć; propagowanie w społeczeństwie kultury fizycznej i sportu; promowanie wolontariatu; działanie na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym tradycji ludowych i folklorystycznych; ochronę i promocję zdrowia; zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym; propagowanie turystyki i aktywnych form wypoczynku; wspieranie działalności charytatywnej). Jako fundacja możemy starać się o dofinansowanie swoich działań w formie projektów, konkursów dotacyjnych lub grantowych np. ze środków europejskich, darowizn pieniężnych i rzeczowych dokonywanych przez inne fundacje oraz osoby prawne i fizyczne zarówno krajowe i zagraniczne.

Fundacja została zarejestrowana w KRS i posiada osobowość prawną. W związku ze 100 leciem szkoły zwracamy się z prośbą o ewentualne wsparcie finansowe uroczystości jubileuszowych.

Konto Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych „Jedność serc”,

Świniarsko 132, 33-395 Chełmiec, Łącki Bank Spółdzielczy

nr rachunku bankowego: 48 8805 0009 0047 4118 2000 0010

 

 

 

 

 

 

 

 


II Edycja Programu "Już Pływam" NABÓR

 

Więcej informacji na stronie:

http://chelmiec.pl/wiadomosc/ii-edycja-projektu-juz-plywam-nabor-1

 

 


 

 

Stypendium Wójta Gminy Chełmiec

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku informuję, iż do dnia do 30 czerwca 2017 r. (piątek) można składać w sekretariacie szkoły wypełniony - przez rodzica - wniosek o przyznanie uczniowi Stypendium Wójta Gminy Chełmiec za wysokie  wyniki w nauce.

 

O stypendium Wójta Gminy Chełmiec mogą ubiegać się uczniowie klas
IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum, którzy osiągnęli średnią ocen:

 

1. w szkole podstawowej – 5,40;

2. w gimnazjum - 5,20.

 WNIOSEK O STYPENDIUM <<<POBIERZ>>> 

 

 

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku informuję, iż do dnia do 26 maja 2017 r. (piątek) można składać w sekretariacie szkoły wypełniony - przez rodzica i wychowawcę - wniosek o przyznanie uczniowi Nagrody Wójta Gminy Chełmiec.

 

Kryteria ubiegania się o Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec:

a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,

 

b) wyróżnił się poprzez zajęcie I–III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I – VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.